Main Menu Top Menu
Optički mjerni sustav temelji se na principu objektnog raster postupka. Služi za mjerenja trodimenzionalnih promjena oblika i raspodjela deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih objekata. Primjenjuje se u analizi čvrstoće konstrukcija, određivanju svojstava materijala, verifikaciji i usavršavanju numeričkih proračuna. Prikladan je za analizu objekata iz metalnih, kompozitnih, gumenih, drvenih i drugih materijala.

ARAMIS beskontaktno i s visokom točnošću određuje:

  • Oblik snimanog objekta
  • Polje trodimenzionalnih pomaka
  • Polje tenzora deformacija i naprezanja
  • Svojstva materijala

Za razliku od tenzometara ili ekstenziometara koji daju samo pojedinačne mjerne vrijednosti, ARAMIS određuje raspodjelu deformacija po cijelom analiziranom području, što omogućuje bolje razumijevanje ponašanja materijala i konstrukcija.

Tipične analize u kojima se ARAMIS primjenjuje su:

  • Svojstava materijala na visokim ili niskim temperaturama
  • Ponašanja spojeva i kontakata dvaju tijela
  • Širenja pukotina
  • Toplinskih deformacija
  • Deformacija kod obrade ili zavarivanja materijala itd.

 

Content provided by TOPOMATIKA d.o.o.